Decal – Foam

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Decal + Foam 3ly

Decal + Foam 5ly

30cm x 40cm

40cm x 60cm

60cm x 80cm

80cm x 1m2

50.000

100.000

160.000

300.000

 

Nếu 2 mặt Decal:

… m2 x 120.000đ

 

Cùng danh mục